Varstvo pred požarom
Graditev objektov in projektiranje požarne varnosti
 
študija požarne varnosti
zasnova požarne varnosti
izkaz požarne varnosti
strokovna presoja
Varnost pri delu
Promocija zdravja pri delu
Kemikalije
  Predstavitev
  Povezave
   
   
   
 
 

CVR d.o.o.
Ljubljanska cesta 62
3000 Celje
Direktor: Tomaž Plevnik
E-mail: info@cvr.si
GSM: +386 70 881 506

E-povpraševanje

 
 

 

 
  Graditev objektov in projektiranje požarne varnosti

Na področju graditve objektov in projektiranja požarne varnosti izvajamo: 

 
 • Izdelava študij požarne varnosti;
 • Izdelava zasnov požarne varnosti;
 • Izdelava izkazov požarne varnosti;
 • Izdelava strokovnih presoj glede ustreznosti zaradi sprememb požarne varnosti v objektu (npr. spremembe evakuacijskih poti, ipd.);
 • Nadziranje gradnje s področja požarne varnosti;
 • Organizacija pri sestavi izvedeniške komisije za tehnični pregled v postopku izdaje uporabnega dovoljenja po Zakonu o graditvi objektov.

 

ŠTUDIJA POŽARNE VARNOSTI
Študija požarne varnosti je dokument, ki določa ukrepe za zagotovitev predpisane ravni varstva pred požarom v objektih. Doseganje predpisane ravni požarne varnosti povezane s/z:

 • širjenjem požara na sosednje objekte,
 • nosilnostjo konstrukcije ter širjenjem požara po stavbah,
 • evakuacijskimi potmi in sistemi za javljanje in alarmiranje,
 • napravami za gašenje in dostopom gasilcev.

Ukrepi, določeni v študiji, morajo biti upoštevani v posameznih načrtih, ki sestavljajo projektno dokumentacijo. Posamezni načrti morajo biti v celoti usklajeni s tistimi rešitvami študije, ki se nanašajo nanje.

Izdelava študije je obvezna za požarno zahtevne in požarno zelo zahtevne stavbe.

Izdelava študije je obvezna tudi za naslednje gradbeno inženirske objekte:

 • predore, namenjene za javni cestni in železniški promet dolžine 500 m in več ter mestne predore dolžine 350 m in več,
 • črpališča naftnih derivatov oziroma zemeljskega plina,
 • plinske postaje prenosnih in distribucijskih plinovodnih omrežij,
 • transformatorske postaje za pretvorbo visoke napetosti na nizkonapetostno distribucijsko elektroenergetsko omrežje, če je njihova tlorisna površina 20 m2 ali več in telefonske centrale,
 • elektrarne,
 • objekte kemične industrije,
 • letališča in objekte navigacijskih služb zračnega prometa,
 • pristanišča in marine.

Študija je sestavni del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja
Študija požarne varnosti mora biti v času gradnje za potrebe gradbenega in inšpekcijskega nadzora na voljo na gradbišču.

 

 

ZASNOVA POŽARNE VARNOSTI
Kadar izdelava študije požarne varnosti ni zahtevana, mora doseganje predpisane ravni požarne varnosti izhajati iz dokumenta »zasnova požarne varnosti«, ki na kratek in pregleden način določa potrebne ukrepe, povezane s/z:

 • širjenjem požara na sosednje objekte,
 • nosilnostjo konstrukcije ter širjenjem požara po stavbah,
 • evakuacijskimi potmi in sistemi za javljanje in alarmiranje,
 • napravami za gašenje in dostopom gasilcev.

Zasnova požarne varnosti sta sestavni del projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Zasnova požarne varnosti mora biti v času gradnje za potrebe gradbenega in inšpekcijskega nadzora na voljo na gradbišču.

Izkaz požarne varnosti stavbe je obvezna priloga dokazila o zanesljivosti objekta, kot je ta določen v Zakonu o graditvi objektov.

 

 

IZKAZ POŽARNE VARNOSTI STAVBE
Povzetek vsebine študije oziroma zasnove požarne varnosti mora biti naveden v obrazcu Izkaz požarne varnosti stavbe. Izpolnjen del obrazca "načrtovani ukrepi" je sestavni del projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja. Stolpec "izvedeni ukrepi" se izpolni ob zaključku gradnje. Izkaz požarne varnosti lahko izpolni le odgovorni projektant požarne varnosti, ki je izdelal študijo požarne varnosti.

Izpolnjen del obrazca »načrtovani ukrepi« je sestavni del projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja. Stolpec »izvedeni ukrepi« se izpolni ob zaključku gradnje. Študija požarne varnosti oziroma zasnova požarne varnosti mora biti v času gradnje za potrebe gradbenega in inšpekcijskega nadzora na voljo na gradbišču.

Izkaz požarne varnosti stavbe je obvezna priloga dokazila o zanesljivosti objekta, kot je ta določen v zakonu o graditvi objektov.

 

 

STROKOVNA PRESOJA
Strokovno presojo je potrebno izdelati, ko lastnik ali uporabnik stanovanjskih, poslovnih ter industrijskih objektov želi spremeniti kakšnega izmed elementov evakuacijske poti pomembne za požarno varnost. S strokovno presojo (ki jo lahko izdela le odgovorni projektant, ki sme izdelati študijo požarne varnosti) se dokaže, da se zaradi nameravanih sprememb evakuacijske poti požarna varnost objekta ne bo zmanjšala.

 
 
 
  Filter Urbane rešitve d.o.o.