Varstvo pred požarom
Graditev objektov in projektiranje požarne varnosti
Varnost pri delu
Promocija zdravja pri delu
Kemikalije
 
svetovalec za kemikalije
razvrščanje, pakiranje in označevanje nevarnih kemikalij
varnostni list
usposabljanje
prijava novih snovi
sporočanje podatkov
REACH
  Predstavitev
  Povezave
   
   
   
 
 

CVR d.o.o.
Ljubljanska cesta 62
3000 Celje
Direktor: Tomaž Plevnik
E-mail: info@cvr.si
GSM: +386 70 881 506

E-povpraševanje

 
 

 

 
  Kemikalije

Na področju proizvodnje ali opravljanja prometa nevarnih kemikalij izvajamo:

 
 • pogodbeno izvajanje strokovnih nalog svetovalca za kemikalije na podlagi 45a. člena Zakona o kemikalijah;
 • pomoč pri prepoznavanju proizvodnega ali prodajnega programa kemikalij;
 • pomoč pri poznavanju zakonodaje, svetovanje in opozarjanje glede posameznih zahtev in obveznosti naročnika v zvezi s kemikalijami;
 • svetovanje pri  razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih kemikalij;
 • priprava varnostnih listov in druge pripadajoče dokumentacije;
 • usposabljanja zaposlenih;
 • svetovanje glede oglaševanja nevarnih kemikalij;
 • prijave novih snovi, sporočanja podatkov o snoveh in zmeseh, prepovedi in omejitev prometa in uporabe določenih kemikalij;
 • svetovanje v drugih zadevah, povezanih s pogoji za opravljanje dejavnosti proizvodnje in prometa kemikalij;
 • zastopati v upravnih zadevah v postopkih pri organu, pristojnem za kemikalije;
 • sodelovanje s svetovalci za kemikalije drugih pravnih in fizičnih oseb, ki proizvajajo nevarne kemikalije ali jih dajejo v promet;
 • opravljanje  notranjega nadzora nad  izvajanjem zakonskih zahtev;
 • svetovanje na področju REACH;
 • svetovanje na področju GHS;
 • komuniciranje s pristojno inšpekcijo.

 

SVETOVALEC ZA KEMIKALIJE
Pravne ali fizične osebe, ki proizvajajo ali opravljajo promet z nevarnimi kemikalijami (uvažajo, prodajajo in/ali proizvajajo), morajo določiti enega ali več svetovalcev za kemikalije z najmanj visoko strokovno izobrazbo kemijske ali farmacevtske smeri, ter z opravljenim tečajem in preizkusom znanja iz predpisov, ki urejajo proizvodnjo in promet kemikalij.

 

 

RAZVRŠČANJE, PAKIRANJE IN OZNAČEVANJE NEVARNIH KEMIKALIJ
Kdor daje na območju Republike Slovenije v promet nevarne kemikalije, je v dolžan le-te razvrstiti, označiti in pakirati v skladu z veljavnimi predpisi. Tako kot v vseh ostalih članicah EU, se tudi v  Republiki Slovenji  trenutno uporabljata dva sistema razvrščanja, označevanja in pakiranja:
 
STAR SISTEM RAZVRŠČANJA, PAKIRANJA IN OZNAČEVANJA NEVARNIH SNOVI IN PRIPRAVKOV
Temelji na uporabi dveh pravilnikov: Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi in Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov. Pravilnika omogočata le osnovno informiranje zavezanca o  kriterijih za  razvrščanje (= ugotavljanje nevarnih fizikalno- kemijskih, zdravju nevarnih in okolju nevarnih lastnosti kemikalij in dodelitev R-stavkov) in o kriterijih za označevanje (= izbor simbola ter ustreznih R in S stavkov glede na ugotovljene nevarne lastnosti kemikalij) ter informiranje o pakiranju nevarnih kemikalij.

NOV SISTEM RAZVRŠČANJA, OZNAČEVANJA IN PAKIRANJA NEVARNIH SNOVI IN ZMESI
Na področju razvrščanja, pakiranja in označevanja nevarnih kemikalij so članice EU v januarju 2009 pričele uporabljati globalno poenoten sistem razvrščanja in označevanja nevarnih kemikalij tj.  GHS (Globally Harmonised System). V EU se je dokument GHS, ki  sicer od leta 2001 nastaja in se dopolnjuje pod okriljem ZN v Ženevi, sprejel v obliki uredbe Evropskega parlamenta in Sveta št.1272/2008  oz. CLP uredba  (CLP- Classification, Labelling and Packaging of hazardous chemicals).
Uveljavitev določb CLP uredbe (120272/08) , ki  je osnovno orodje uredbe REACH, pomeni implementacijo idej trajnostnega razvoja. Princip razvrščanja in označevanja nevarnih kemikalij, ki ga uvaja CLP uredba, je podoben staremu sistemu EU. Podobni pa ostajajo tudi glavni cilji,  tj. ugotoviti kakšne nevarne lastnosti ima neka kemikalija, te informacije preko etikete in varnostnega lista posredovati uporabniku in tako omogočiti  bolj zavesto, racionalno in odgovorno uporabo tako na lokalnem kot tudi globalnem nivoju.

PREHODNA OBDOBJA:

SNOVI:
do 1. 12. 2010 so se snovi razvrščale, označevale in pakirale v skladu z direktivo 67/548/EEC,
od 1. 12. 2010 do 1. 6. 2015 se snovi razvrščajo v skladu z direktivo 67/548/EEC in CLP uredbo, označujejo in pakirajo se samo v skladu s CLP,
Izjeme: snovi, ki so bile razvrščene, označene in pakirane v skladu z  direktivo 67/548/EEC in dane v promet pred 1. 12. 2010, do 1.12.2012 ni potrebno ponovno označiti in pakirati v skladu s CLP uredbo.

ZMESI:
do 1.6.2015 se zmesi razvrščajo, označujejo in pakirajo v skladu z 1999/45/EC ali  v skladu s CLP uredbo.
Izjeme: zmesi, ki so bile razvrščene, označene in pakirane v skladu z 1999/45/EC in dane v promet pred 1. 6. 2015, do 1.6.2017 ni potrebno ponovno označiti in pakirati v skladu s CLP uredbo.

 

 

VARNOSTNI LIST
Varnostni list snovi, ki so dane v promet pred 1. 12. 2010, in jih ni potrebno ponovno označiti in pakirati, ni potrebno zamenjati z novim  do 1. 12.2012.

Varnostni list zmesi, ki so dane v promet pred 1. junijem 2015, in jih ni potrebno ponovno označiti in pakirati, ni potrebno zamenjati z novim do 1. 6.2017. Dobavitelji snovi, ki dajejo snovi v promet po 1.12.2010 , morajo do  1. 12. 2015  v VL navesti razvrstitev po novem (v skladu z  Uredbo 1272/2008) in po starem (v skladu z direktivo 67/548/EGS), da se dobaviteljem zmesi, ki se ne bodo odločili za predčasno uporabo razvrstitve in označevanja v skladu z Uredbo 1272/2008, omogoči pravilna razvrstitev in označevanje zmesi.

V varnostnem listu snovi se navede razvrstitve  snovi po starem in po novem! Dobavitelji zmesi, ki se pred 1. junijem 2015 prostovoljno odločijo za možnost uporabe razvrščanja in označevanja v skladu z uredbo 1272/2008, morajo v varnostnem listu z navesti razvrstitev v skladu z uredbo 1272/2008 in v  skladu z Direktivo 1999/45/ES. Na kratko: v VL zmesi, ki se jih razvrsti že po novem,  se navede razvrstitve snovi in zmesi po starem in po novem !

Na urad RS za kemikalije (URSK) je potrebno v določenih primerih pošiljati tudi varnostne liste. Do nadaljnjega velja, da zavezanci po pravilniku na URSK pošljejo: takoj varnostne liste snovi in zmesi, ki so bile dane v promet po 1.12.2010 in se jim je zaradi Uredbe 790/2009 spremenila razvrstitev. Najpozneje do 31. 3. tekočega leta varnostne liste snovi in zmesi, ki se jim ni spremenila razvrstitev, vendar  so bili pripravljeni v skladu z novo Uredbo 453/2010 v preteklem letu

 

 

USPOSABLJANJE DELAVCEV ZA VARNO DELO Z NEVARNIMI KEMIKALIJAMI

Kadar delavci pri svojem delu ravnajo z nevarnimi kemikalijami, jih mCLP uredbe (1271/2008)ora delodajalec ustrezno usposobiti za varno delo. To ne velja za delavce, ki pri svojem delu prihajajo v stik s kemikalijami v zaprti embalaži. Usposabljanje delavcev, ki pri svojem delu ravnajo z nevarnimi kemikalijami, poteka v skladu s potrjenim programom usposabljanja za varno delo in sicer: ob nastopu dela, ob spremenjenih delovnih razmerah in periodično. Delodajalec mora določi obvezne občasne preizkuse teoretične in praktične usposobljenosti za varno delo za delavce, ki delajo na delovnem mestu, na katerem iz ocene tveganja izhaja večja nevarnost za nezgode in poklicne bolezni ter za delavce, ki delajo na delovnih mestih, na katerih so nezgode pri delu in poklicne bolezni pogostejše. Rok za občasne preizkuse v tem primeru ne sme biti daljši od dveh let. Usposabljanje delavcev za varno delo s kemikalijami običajno zajema področje pravno normativne, ureditve s področja nevarnih kemikalij, seznanitev z vrstami in nevarnimi lastnostmi kemikalij ter tveganji na delovnem mestu, ukrepe v primeru nezgod pri delu z nevarnimi kemikalijami, poznavanje sistema označevanja in potrebnimi varnostni ukrepi, ki jih je pri delu potrebno upoštevati .

 

 

PRIJAVA NOVIH SNOVI IN ZMESI
Proizvajalec ali vnašalec mora na urad za kemikalije sporočati podatke za tiste kemikalije, ki so razvrščene kot nevarne na podlagi fizikalno-kemijskih lastnosti in na podlagi vplivov na zdravje ljudi ter okolje.

 

 

SPOROČANJE PODATKOV
Podatke o nevarnih kemikalijah mora sporočati pravna oseba ali samostojni podjetnik, ki proizvaja kemikalijo v Republiki Sloveniji ali vnaša kemikalijo v Republiko Slovenijo za poklicno uporabo vključno z vnosom za neposredno uporabo v lastni proizvodnji.

Za kemikalije je treba sporočati naslednje podatke: splošni podatki proizvajalca ali vnašalca, trgovsko ime kemikalije, varnostni list, oznaka po nomenklaturi carinske tarife, ali je kemikalija snov ali zmes, ali se kemikalija proizvaja v Republiki Sloveniji ali vnaša v Republiko Slovenijo, ali je kemikalija delno ali v celoti namenjena splošni uporabi, sektor uporabe kemikalije (NACE), kategorija kemikalije, kemijska sestava in letne količine.

Proizvajalec ali vnašalec mora za vpisano kemikalijo sporočiti spremembo katerega koli podatka o kemikaliji. Ti podatki se morajo praviloma sporočiti najpozneje do 31. marca tekočega leta za podatke iz preteklega leta.

 

 

REACH
REACH uredba določa, da je proizvodnja in uvoz tako nevarnih kot tudi nenevarnih snovi (v določenih primerih tudi v pripravkih in izdelkih) v količinah nad 1 tono na leto na proizvajalca oziroma uvoznika mogoča le, če je snov registrirana pri Evropski agenciji za kemikalije (ECHA). Uredba prenaša odgovornost za oceno tveganja snovi, ki je prisotno pri različnih uporabah, iz pristojnega organa na industrijo.

Uredba REACH se nanaša na vse udeležence v dobavni verigi:

 • proizvajalca snovi /uvoznika
 • distributerja
 • proizvajalca pripravkov (npr. proizvajalci čistil,  barv in lakov, ipd.)
 • nadaljnji poklicni uporabniki (npr. vzdrževalci, avtoličarji, kemične čistilnice, ipd.)
 • izdelovalci izdelkov (npr. proizvajalci bele tehnike, izdelovalci plastičnih izdelkov, proizvajalci pohištva, itd.)

Zavedati se moramo, da se za različne snovi lahko znajdemo v različnih zgoraj naštetih vlogah.

 
 
 
  Filter Urbane rešitve d.o.o.