Varstvo pred požarom
Graditev objektov in projektiranje požarne varnosti
Varnost pri delu
Promocija zdravja pri delu
 
promocija zdravja na delovnem mestu
čili za delo
analiza zdravja delavcev
preprečevanje poškodb pri delu
ergonomski ukrepi na delovnem mestu
preprečevanje obremenitev zaradi izpostavljenosti kemijskim dejavnikom tveganja
organizacijski ukrepi v delovnem okolju
obvladovanje doživetij preobremenjenosti
preprečevanje uporabe psihoaktivnih snovi na delovnem mestu
Kemikalije
  Predstavitev
  Povezave
   
   
   
 
 

CVR d.o.o.
Ljubljanska cesta 62
3000 Celje
Direktor: Tomaž Plevnik
E-mail: info@cvr.si
GSM: +386 70 881 506

E-povpraševanje

 
 

 

 
  Promocija zdravja pri delu

Načrtovanje in izvajanje promocije zdravja na delovnih mestih je delodajalec dolžan zagotavljati na podlagi 6. in 32. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu.

 

Nudimo strokovno svetovanje pri načrtovanju in izvajanju promocije zdravja na delovnih mestih skladno s priznanim programom Čili za delo.

Program temelji na področjih, ki jih sestavlja 7 modulov in sicer:

 • Analiza zdravja delavcev
 • Preprečevanje poškodb pri delu
 • Ergonomski ukrepi na delovnem mestu
 • Preprečevanje obremenitev zaradi izpostavljenosti kemijskim dejavnikom tveganja
 • Organizacijski ukrepi v delovnem okolju
 • Obvladovanje doživetij preobremenjenosti
 • Preprečevanje uporabe psihoaktivnih snovi na delovnem mestu;  

 

PROMOCIJA ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU
Promocija zdravja na delovnem mestu je opredeljena kot skupen trud delodajalcev, delavcev, zdravstvenih služb in družbe za izboljšanje zdravja, psihofizičnega dobrega počutja in kvalitete življenja v delovnih okoljih. Je sodobna strategija, usmerjena ne le v zmanjševanje bolezni, povezanih z delom, nezgod, poškodb, poklicnih bolezni in stresa; ampak v izboljšanje determinant zdravja in s tem v večanje potencialov, ki promovirajo zdravje in blaginjo delavcev.

 

 

ČILI ZA DELO
S pomočjo tega programa želimo ozaveščati delavce in delodajalce o zdravem življenjskem slogu na delovnem mestu in o oblikovanje zdravju naklonjenih delovnih razmer. Zamisel za program temelji na področjih, ki jih je možno izvajati preko modulov, s katerimi lahko zmanjšate bolniško odsotnost vaših zaposlenih in izboljšate produktivnost in uspešnost vašega podjetja.

 

 

ANALIZA ZDRAVJA DELAVCEV
Za uspešno izvajanje promocije zdravja pri delu se najprej izvede detajlna analiza zdravja zaposlenih v določenem obdobju (najbolje za preteklih 5-ih let).

Analiza zdravja delavcev pomeni, da se s pomočjo podatkov, pridobljenih s strani Inštituta za varovanje zdravja Republike Slovenije (IVZ), razišče kakšen je bolniški stalež (BS) zaposlenih in kje se pojavljajo največje zdravstvene težave in posledično največji BS. Namen analize zdravja delavcev je, da s pomočjo merljivih kazalnikov (% BS; IO - indeks onesposabljanja; IF - indeks frekvence; R – resnost; idr.) prikažemo zdravstveno stanje zaposlenih, ugotovimo ali so vzroki za nastanek BS neposredni vplivi delovnega procesa, delovni pogoji na določenem delovnem mestu ali na delu.

Na podlagi ugotovljenih podatkov, lahko primerjamo odsotnost obravnavanih  zaposlenih z bolniško odsotnostjo v podjetjih s podobno dejavnostjo in z bolniško odsotnostjo na področju Republike Slovenije. Analiza se izvaja za 20 najpogostejših vzrokov za nastanek BS (skladno z mednarodno klasifikacijo bolezni).

Glede na dobljene podatke, iz izbranih modulov za promocijo zdravja, v ''Program ukrepov za izboljšanje zdravstvenega stanja'' določimo prioritete za odpravljanje vzrokov BS. S tem programom določimo vse pomembne in manj pomembne parametre s katerimi se bo začelo odpravljati težave in pomanjkljivosti, zaradi katerih nastajajo primeri BS.

 

 

PREPREČEVANJE POŠKODB PRI DELU
V kolikor se na podlagi Analize zdravja delavcev izkaže, da poškodbe pri delu predstavljajo pomemben vzrok odsotnosti z dela, s tem modulom pripravimo reševanje problematike in ga vključimo v Program ukrepov za izboljšanje zdravstvenega stanja.

Modul se naslanja na veljavno zakonodajo in že izvedene ukrepe varnosti in zdravja pri delu v podjetju, kar predstavlja podlago za nadaljnje korake in učinkovitejše rešitve, ki prinašajo nove pristope k reševanju problematike poškodb pri delu. V modulu so obravnavani naslednji vzroki poškodb pri delu:

 • človeški dejavniki poškodb pri delu;
 • dejavniki poškodb pri delu zaradi delovnega okolja
 • delovno mesto;
 • dejavniki poškodb pri delu zaradi delovnega okolja
 • organizacija, psiho-socialni in družbeni dejavniki.
 

 

ERGONOMSKI UKREPI NA DELOVNEM MESTU
Ergonomija na delovnem mestu je proučevanje delovnih obremenitev ter iskanje razbremenitev, kadar obremenitev povzroči neudobje ali celo prekoračuje tolerančne meje. Kar poenostavljeno pomeni prilagajanje delovnega mesta delavcu in ne obratno. Slabi ali nemogoči ergonomski pogoji na delovnih mestih so najpogostejši vzrok za odhod delavcev v BS. Zmeraj več primerov je, zaradi katerih so delavci dalj časa odsotni z dela in so s tem povezani stroški dela za delodajalce vse bolj neobvladljivi. Že vrsto let so največji problem za BS bolezni mišično-kostnega sistema in vezivnih tkiv, ki so neposredno povezane z slabimi ergonomskimi pogoji za delo.

Vzrokov za to je ogromno – od toplotnega okolja, hrupa, vibracij, svetlobnega okolja, dejavnosti, narave dela, načina dela, tempa dela, do konkretnih težav pri postavitvah delovne opreme, prisilni drži delavcev pri delu, dvigovanja bremen, zmožnostih posameznika za določeno delo, itd.

Reševanje težav zaradi slabih ali ne-ergonomskih pogojev za delo, je eden najpogostejših in najbolj učinkovitih ukrepov, ki prinašajo pozitivne učinke že v zelo kratkem roku. Potrebna je natančna analiza stanja in iskanje primernih in učinkovitih rešitev, katere se podajo v Program ukrepov za izboljšanje zdravstvenega stanja.

 

 

PREPREČEVANJE OBREMENITEV ZARADI IZPOSTAVLJENOSTI KEMIJSKIM DEJAVNIKOM TVEGANJA
Izpostavljenost škodljivim kemijskim dejavnikom ima pomembno vlogo pri pojavljanju različnih bolezni. Delavci so pogosto izpostavljeni številnim različnim škodljivim kemijskim dejavnikom, vendar so doze običajno nizke. Ker so različne kombinacije dejavnikov, ki vplivajo na zdravje delavcev številne, tudi ni mogoče računati, da bodo na voljo univerzalni ukrepi, ki bi zagotavljali zdravje delavcev. Zato je pri razvoju strategije za zmanjšanje vpliva škodljivih kemijskih dejavnikov na zdravje delavcev bistveno njihovo razumevanje dejanskih in potencialnih nevarnostih povezanih z izpostavljenostjo škodljivim vplivom in to tudi razumejo. Le tako bodo pripravljeni izvajati vse potrebne ukrepe, s katerimi je mogoče zmanjšati izpostavljenost na raven, ki za zdravja ne predstavlja tveganja.

Na področju izpostavljenosti kemijskim dejavnikom tveganja promocija zdravja pri delu zajema predvsem:

 • ugotavljanje izpostavljenosti (ekološki monitoring, ocena prejete doze, biološki monitoring);
 • tehnično varovanje pred kemično izpostavljenostjo;
 • izvajanje monitoringa zdravja delavcev (pravilni in natančni zdravstveni pregledi);
 • usposabljanje in ozaveščanje delavcev pri delu s kemikalijami;
 • uporabo osebne varovalne opreme;

Na tem področju je zelo pomembno dobro sodelovanje z izvajalci medicine dela in s strokovnjaki na področju varnega dela s kemikalijami, saj je tu vzajemno sodelovanje nujno potrebno.

 

 

ORGANIZACIJSKI UKREPI V DELOVNEM OKOLJU
Organizacija vodenja podjetja omogoča posamezniku in skupini, da opravljajo naloge in dosegajo cilje, ki jih kot posamezniki ali neorganizirana skupina nebi mogli.

Podjetja lahko opredelimo z različnih vidikov, tako po dejavnosti, velikosti, strukturi, tehnologiji, kot tudi od odvisnosti od vplivov okolja, itd.

Organizacijski ukrepi v smislu promocije zdravja ponujajo rešitve, katere lahko spremenijo ali izboljšajo delovno vnemo in pripadnost zaposlenih v podjetju.
S pravimi pristopi (ugodnosti, olajšave, boljše počutje,...), se v podjetju lahko kaj hitro pokažejo rezultati kot so: večje zadovoljstvo zaposlenih, veselje do dela, povečan ugled podjetja v očeh zaposlenih, kot za ožjo in širšo javnost, dvig uspešnosti in izboljšanje poslovnih rezultatov, ter na koncu seveda manjšo odsotnost zaposlenih z dela.

Na tem področju je promocija zdravja pri delu osredotočena na: organizacijsko strukturo; organizacijsko kulturo in klimo; uvajanje sprememb; organizacijo dela; motivacijo; izobraževanje; delovni čas, odmore in počitke.

 

 

OBVLADOVANJE DOŽIVETIJ PREOBREMENJENOSTI
Delo postaja vse bolj stresno, predvsem glede na tempo dela in vse obremenitve, ki jih doživljajo zaposleni v delovnih procesih. Reševanje stresa pri delu lahko vodi k večji učinkovitosti in izboljšani varnosti in zdravju pri delu s posledično ekonomsko in socialno koristjo za podjetje in posameznega delavca. Preobremenjenost se kaže tudi v drugih hudih oblikah zdravstvenih težav, kot so: bolezni mišično-kostnega sistema in vezivnih tkiv, kronične bolezni nespečnosti, psihične in duševne motnje zaradi stalne prisotnosti hrupa in še mnoge druge.

Promocija zdravja v reševanje težav s preobremenjenostjo vključuje različne ukrepe. Ti so lahko splošni, posebni, na ravni podjetja (jasni cilji, vloge posameznikov, urejeno in ustvarjalno delovno okolje, uresničevanje gibalno-športnih programov, zdrava prehrana, režim pitja tekočin, ipd.) ali ravni posameznika.

Promocija zdravja pri tem modulu deluje na principu promoviranja in usposabljanja vseh vpletenih v delovne procese (prepoznavanje preobremenjenosti  in ukrepi za obvladovanje preobremenjenosti). Namen je omogočiti in ustvarjati čim bolj zdrava delovna mesta, tako, da se poskuša odpraviti čim več negativnih dejavnikov in vpeljati nove načine dela in razmišljanja. Pri tem mora biti želja po spremembi in rezultatu pri vseh v podjetju. Skupen cilj vseh ukrepov pa je preprečiti doživetja preobremenjenosti oz. omiliti posledice doživetij obremenjenosti, ko ti že nastanejo.

 

 

PREPREČEVANJE UPORABE PSIHOAKTIVNIH SNOVI NA DELOVNEM MESTU
Tempo dela, stres in ostale obremenitve na delovnih mestih pogosto vodijo posameznike v zlorabo raznih psihoaktivnih snovi (PAS) na delovnem mestu (tobak, alkohol, pomirjevala, uspavala, prepovedane PAS - nedovoljene droge, nadomestki za droge, druga opojna in omamna nevarna sredstva). Pri tem je neposredno povezana njegova družina, podjetje, kot tudi vsa okolica.
PAS na posameznika vpliva predvsem v spremembi razpoloženja, spremembah vedenja, telesnih spremembah, kognitivnih spremembah. Kar se kaže predvsem v pogostejših odsotnostih z dela, zamujanju, disciplinskih težavah, zmanjšani produktivnosti, motnjah v delovnem procesu, nezdravemu videzu, slabšemu spominu, prepirih, krajah, ipd.

Promocija zdravja se na tem področju v prvi fazi usmerjena k ozaveščanju vodstva za politiko oz. sprejetje strategije podjetja glede prepovedi porabe PAS. Izvajanje politike podjetja do PAS je naslednji fazi proces, ki zahteva sistematičnost in permanentno izvajanje postavljenih ciljev.

Delodajalcu je potrebno pravilno svetovati, kako ukrepati v posameznih primerih, kako zajeziti in ukiniti uporabo psihoaktivnih snovi na delovnih mestih s primernimi prijemi. Prav tako, je potrebno permanentno svetovati in ozaveščati zaposlene o prepovedi uporabe PAS ter nuditi strokovno pomoč osebam, ki so na poti v programe rehabilitacije in vračanje teh oseb nazaj v delovne procese.

 
 
 
  Filter Urbane rešitve d.o.o.